POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółki BPE Sp. z o.o.

z siedzibą w Mikołowie

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Spółkę BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka prywatności” stanowi zbiór podstawowych zasad oraz informacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych przez Spółkę BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.

2. Celem przyjętych w niniejszej Polityce reguł jest zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami ustanowionymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz unijnego, w tym w szczególności:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

3. Obowiązek stosowania niniejszej Polityki obejmuje: Spółkę, jej wszystkie komórki organizacyjne oraz wszystkich członków personelu, którzy w zakresie pełnienia swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe, jak również inne osoby (prawne oraz fizyczne), które z upoważnienia Spółki uzyskają dostęp do danych osobowych.

4. Każdy z powyższych podmiotów został zapoznany z najważniejszymi procedurami ochrony danych osobowych opisanymi w Polityce prywatności i jest zobowiązany do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich zadań.

 

DEFINICJE

Celem utrzymania przejrzystości oraz spójności postanowień niniejszego dokumentu zakłada się, że ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

POLITYCE – należy przez to rozumieć niniejszy dokument zatytułowany „Polityką prywatności”;

ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH / ADMINISTRATORZE – należy przez to rozumieć BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Sosnowej 27A, 43-190 Mikołów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000331068; NIP: 6351798334; REGON: 241223526; kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł;

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Adres do korespondencji: BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Sosnowa 27A, 43-190 Mikołów;

Adres e-mailowy: bpe@bpe.com.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

DANYCH OSOBOWYCH / DANYCH – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

PRZETWARZANIU – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe w celach poniżej wskazanych, tj.:

1. w zakresie działania strony internetowej http://www.bpe.com.pl/:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na zapewnieniu dostępu do strony internetowej Administratora oraz udostępnianiu treści za jej pomocą – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesłane bezpośrednio na adres e-mail Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2. w zakresie świadczenia usług oraz realizacji innych umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobą trzecia, w ramach której dochodzi do przekazania danych osobowych Administratorowi:

– w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

3. w zakresie kontaktu z osobą trzecią na etapie poprzedzającym zawarcie umowy:

– w celu podjęcia działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy, które zmierzają do wymiany informacji pomiędzy Stronami z uwagi na zamiar dalszej współpracy, np. przedstawienie oferty – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

4. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w paragrafie 3 Polityki.

2. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych, o ile zostaną mu przekazane przez jednostkę:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

– numer telefonu,

– adres IP (w przypadku korzystania z serwisu internetowego Administratora lub wyboru komunikacji drogą elektroniczną),

– informacje przekazane Administratorowi w przesłanym formularzu kontaktowym.

3. Informacje o zakresie danych koniecznych do świadczenia danej usługi są każdorazowo przekazywane przez Administratora przed zawarciem umowy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nieprzekazania w odpowiednim zakresie niemożliwym może okazać się świadczenie usług (w tym realizacja umowy) przez Administratora.

 

PROCEDURA PRZETWARZANIA

1. Administrator nie dokonuje automatyzacji lub profilowania udostępnionych mu danych na żadnym etapie ich przetwarzania.

2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

3. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać następujące podmioty, w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania:

– pracownicy i współpracownicy Administratora,

– podwykonawcy Administratora świadczący usługi niezbędne do realizacji umowy,

– profesjonalne podmioty świadczące doradztwo prawne i rachunkowe,

– organy państwowe.

4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych oraz ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator przechowuje dane przez okres:

– niezbędny do realizacji celów wskazanych w paragrafie 3 Polityki,

– wynikający z przepisów o archiwizacji,

– niezbędny ze względu na wzajemne roszczenia,

– wskazany w znajdujących zastosowanie przepisach prawa podatkowego.

2. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator zaprzestaje przetwarzania danych.

3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, odbywa się ono do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań ograniczających zgodę.

 

PRAWA JEDNOSTKI

1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do żądania:

– udostępnienia danych,

– sprostowania danych,

– skopiowania danych,

– ograniczenia zakresu przetwarzania danych,

– przeniesienia danych,

– usunięcia danych.

2. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzanie z naruszeniem obowiązków nałożonych na Administratora postanowieniami RODO, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia:

– sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych;

– skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych.

3. Na każdym etapie możliwe jest wycofanie udzielonej wcześniej zgody, jeżeli była ona podstawą przetwarzania (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed momentem jej wycofania).

4. Realizacja powyższych uprawnień może być dokonana w drodze pisemnego zgłoszenia przesłanego na adres Administratora, tj. Sosnowa 27A, 43-190 Mikołów.

5. Administrator, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, przekaże zgłaszającemu informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka znajduje zastosowanie do wszystkich czynności podejmowanych przez BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

2. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej polityki zostaną udostępnione w formie umożliwiającej zapoznanie się z nimi przez każdego, kogo może ona dotyczyć. W celu zachowania przejrzystości udostępnione pozostaną także wersje archiwalne polityki.

Polityka

(C) 2021 BPE Sp. z o.o.

< Translate >